Aviso legal

Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE ASOCIACIÓN AMICOS

amicos.org

Asociación Amicos (en diante Amicos ) con domicilio en Lugar de Comoxo S/n Boiro 15930 con CIF g15747678 representada por María Esther Vidal Rodríguez con NIF 76511614k pon a disposición no seu sitio web amicos.org determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Amicos por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web amicos.org en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produciu esta aceptación.

Asociación Amicos está inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia con número: 2000 / 008944 / 1.

O acceso ao sitio web de Amicos implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Amicos non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en amicos.org onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Amicos prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de Amicos ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").

1.2.- Amicos poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.- Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- Amicos utilizando fontes internas e externas de tal modo que Amicos unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Amicos resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.- Amicos informa que o sitio web amicos.org os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Amicos. Amicos utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.- As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Riveira renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA.- No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Amicos poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Amicos

SEXTA.- Para o desenvolvemento da súa actividade Amicos conta coa autorización administrativa previa tipo Entidade Prestadora de Servizos Sociais: E-1306 de Consellería de Política Social, con data de resolución 12 Xullo 2000 .

© 2014 Amicos