Principios, misión e valores

A Asocación AMICOS é unha asociación sen ánimo de lucro que ten como MISIÓN prestar servicios e apoios para conseguir que cada persoa con discapacidade intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral e as súas familias  podan desenrolar o seu proxecto de vida co obxectivo de conseguir a súa inclusión como cidadán de pleno dereito nunha sociadade xusta e solidaria.

A entidade traballa orientada a cumplir os seus PRINCIPIOS:

 • Respeto á persoa con discapacidade intelectual, autismo, dano-parálisis cerebral deben ser o pilar fundamental de todo o traballo da organización.

 • Estar comprometida coa defensa e mellora da calidade de vida das persoas membros da organización.

 • Velar pola inclusión e a participación social das persoas con discapacidade intelectual, autismo ou daño-paralisis cerebral.

 

Os VALORES nos que se sustenta o desenvolvementos das súas acticidades son:

 • Transparencia na xestión

 • Coherencia

 • Evaluación e Mellora continua

 • Solidariedade

 • Reivindicación

 • Innovación e apertura de cambio

 • Igualdade e participación

 • Respeto

 • Carecer de ánimo de lucro

© 2014 Amicos